Zwroty i reklamacje

ZWROT

1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na adres siedziby Sklepu wskazany w Rozdziale I ust. 1 Regulaminu lub w drodze wiadomości e-mail na adres: info@multicase24.pl w terminie czternastu dni, licząc od daty odebrania towaru lub od daty jego odebrania przez osobę trzecią wskazaną przez Klienta, inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać:
1) numer i nazwę zakupionego towaru (np. 1716-25 plecak),
2) imię i nazwisko Klienta;
3) adres zamieszkania Klienta;
4) datę odbioru towaru;
5) jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sklep dokona w formie przelewu na podany przez Kupującego numer rachunku bankowego.

4. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych innych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Zwrotu towaru należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany w przypadku wysłania towaru przed upływem 14 dni. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, lecz podmiotami nabywającymi towary w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą postanowień ust. 1-7 nie stosuje się, a zasady i możliwości ewentualnego odstąpienia od umowy regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

REKLAMACJA

1. Sklep jest zobowiązany dostarczać towar bez wad. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), Sklep Multicase odpowiada za wady towaru, stwierdzone przed upływem 2 lat od wydania towaru Klientowi w przypadku wad fizycznych, a w przypadku wad prawnych – w okresie 2 lat od dnia w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady lub od dnia prawomocności orzeczenia wydanego w sprawie innej osoby, przez której wszczęcie Klient dowiedział się o istnieniu wady.

2. Podstawą odpowiedzialności Sklepu z tytułów określonych w ust. 1 i 2 powyżej mogą być w szczególności wady towaru wynikające z jego niewłaściwej jakości, niewłaściwego wykonania lub konstrukcji, fakt nienadawania się towaru do użytku wynikającego z opisu lub z jego przeznaczenia, niekompletność, wady ukryte. Nie są wobec tego uwzględniane reklamacje z powodu:
1) wskazanego w opisie towaru braku jednolitej kolorystyki, wynikającej z wyrobu towaru ze skóry naturalnej i sposobu jej wyprawienia,;
2) wad jawnych, wskazanych w opisie towaru, z powodu których towar ten został przeceniony.

3. Klienci, którzy chcą złożyć reklamację, powinni zgłosić swoje roszczenie na adres siedziby Sklepu wskazany w Rozdziale I ust. 1 Regulaminu lub w drodze wiadomości e-mail na adres: info@multicase24.pl, wskazując:
1) imię i nazwisko (nazwę firmy);
2) adres korespondencyjny;
3) treść swojego żądania (wymiana, naprawa, odstąpienie od umowy (zwrot ceny), obniżenie ceny);
4) dokładny opis i powód reklamacji
5) cenę towaru;
6) datę otrzymania towaru;
7) datę stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

4. Klient proszony jest o podanie w zgłoszeniu reklamacji preferowanej przez niego formy kontaktu ze Sklepem oraz danych kontaktowych, w celu jak najsprawniejszego rozpoznania jego reklamacji.

5. W przypadku, gdy wskutek rozpoznania reklamacji Klientowi będzie miał być wydany towar (reklamowany, nowy, naprawiony), Klient powinien towar odebrać bez zbędnej zwłoki po uzyskaniu informacji o możliwości odbioru towaru, uwzględniając ustalenia miedzy stronami co do czasu i sposobu odbioru towaru.

6. Reklamowany towar będzie przechowywany przez Sklep nieodpłatnie przez okres 2 miesięcy od otrzymania przez Klienta informacji o możliwości odbioru towaru.

7. Ze względu na treść ust. 7 powyżej, Klient proszony jest aby w zgłoszeniu reklamacji zawarte zostało jedno z poniższych oświadczeń:
1) „W przypadku braku odbioru przeze mnie towaru w terminie 2 miesięcy od udzielenia mi informacji o możliwości odbioru towaru, wyrażam zgodę na jego protokolarne zniszczenie”;
albo
2) „W przypadku braku odbioru przeze mnie towaru w terminie 2 miesięcy od udzielenia mi informacji o możliwości odbioru towaru, wyrażam zgodę na odpłatne przechowanie towaru na mój koszt, za kwotę 3 zł za jeden dzień, powiększoną o należny podatek VAT, zgodnie z przepisami art. 835-845 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)”.

8. W razie braku odbioru towaru po upływie okresu jego bezpłatnego przechowania, określonego w ust. 7 powyżej oraz niezłożenia któregokolwiek z oświadczeń określonych w ust. 8 powyżej, Sklep informuje Klienta o możliwości odbioru towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia oraz o skutkach braku odebrania towaru w tym terminie, ustalonych w ust. 11 poniżej.

9. Odebranie towaru nie później niż z upływem 14 dni od dnia otrzymania informacji o której mowa w ust. 9 powyżej, skutkuje przedłużeniem okresu bezpłatnego przechowania towaru, do dnia odbioru towaru.

10. W przypadku nieodebrania towaru w okresie 14 dni od dnia otrzymania informacji o której mowa w ust. 9 powyżej, Sklep uprawniony jest do pobierania opłat za bezumowne przechowanie towaru.

11. W celu ułatwienia Klientom dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Formularze” zamieszczony jest Formularz Reklamacji, który po wypełnieniu może być użyty przez Klienta do zgłoszenia roszczeń wynikających z rękojmi. Skorzystanie z Formularza Reklamacji jest dobrowolne, a Sklep uwzględnia zgłoszenia dokonane z pominięciem Formularza Reklamacji.

12. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio ust. 4 powyżej. Sklep Multicase rozpatruje reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

13. Klientowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przez Sklep, przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

14. Towary sprzedawane w Sklepie nie są chronione z tytułu gwarancji, chyba że oferta sprzedaży danego towaru stanowi inaczej.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl